Effektivare SAMverkan- säkrare arbetsmiljö för externa leverantörer till LKAB

LKAB Kontakt    LTU Kontakt
Målområde Hållbar gruvdrift

Bakgrund

I gruvindustrin är entreprenadarbeten och olika typer av extern och tillfällig personal en allt vanligare syn i den dagliga verksamheten. Anlitandet av leverantörer har successivt ökat i omfattning och kraftigt accelererat sedan 1980-talet. För LKAB:s del har detta kommit att innebära att extern arbetskraft numera utför en betydande av den totala arbetstiden inom koncernen, med leverantörer och underleverantörer verksamma såväl ovan som under jord.

Förfarandet att anlita leverantörer har dock inte varit problemfritt. Speciellt uppmärksammat har ökade olycksfallsrisker blivit, och redan 1984 pekade Svenska Gruvföreningen på ett ökande behov av att informera leverantörer om olycksfallsrisker vid gruvarbete. Andra tidiga internationella studier visade på att tillfälliga arbetare råkade ut för fler och allvarligare olyckor än den fasta personalen. Den ökade risken ansågs exempelvis kunna bero på vilka specifika arbetsuppgifter som utfördes och på bristande kompetens hos den tillfälliga personalen. Även inom LKAB har till synes olycksfallsfrekvensen varit påtagligt högre bland leverantörerna de senaste åren jämfört med den fasta arbetsstyrkan. Det handlar troligtvis också om en betydande underrapportering av risker, tillbud och olyckor utan frånvaro bland dessa grupper i gruvindustrin i stort.

Syfte

Syftet med projektet är att studera det praktiska arbetsmiljöarbetet hos leverantörer/entreprenörer och hur samordningsarbetet tar sig uttryck mellan dessa och LKAB. En effektivare samverkan ses som grundläggande för tt kunna minska olycksfallsriskerna för externa leverantörer vid LKAB. Projektet syftar till att ge en bas för en sådan utveckling.

Forskningsfrågor

Följande forskningsfrågor har formulerats och ska så utförligt som möjligt besvaras i projektet:

  • Är externa leverantörer överrepresenterade i olycksfallsstatistiken?
  • Hur samordnas idag arbetsmiljöarbetet mellan LKAB och de externa leverantörerna?
  • Vilka brister och utvecklingsmöjligheter finns det i arbetsmiljöarbetet?
  • Hur kan effektiviteten i arbetsmiljöarbetet förbättras?

Projektet syftar också till att utifrån analysresultaten medverka till att förbättrande åtgärder utvecklas.

Forskningsarbetet

Projektet är ett samarbete mellan LKAB och Luleå tekniska universitet och sker i nära samverkan med de berörda aktörerna. Forskningsarbetet utgår från två huvudområden: Säkerhet och arbetsmiljö samt Flexibilitet och produktivitet. Under temat Säkerhet och arbetsmiljö kommer en omfattande enkätstudie att genomföras med ledare och medarbetare på de aktuella företagen. Därutöver planeras registerstudier och djupintervjuer med individer som drabbats av allvarliga olyckor de senaste fem åren. Övrig datainsamling kommer att ske genom bland annat dokumentstudier, observationer vid arbetsmiljöerna och uppföljande intervjuer. Under temat Flexibilitet och produktivitet kommer effekter av extern personal att undersökas utifrån olika perspektiv, primärt genom intervjuer med nyckelpersoner inom LKAB och medverkande företag. Här handlar det främst om att få en tydligare bild av hur exempelvis flexibilitet, produktivitet och samordning har påverkats av de senaste årens utveckling vad det gäller arbetskraftsförsörjning.

I forskningsprojektet ingår även att utarbeta förslag till hur berörda företag kan förbättra effektiviteten i arbetsmiljöarbetet. Här är tanken att bilda förslagsgrupper som utifrån analysresultat successivt tar fram och förankrar förslag till lösningar under projekttiden. Förslag till lösningar ska även belysa hur ny teknologi kan minska eller förhindra risker för, och konsekvenser av, olyckor.

Kontaktpersoner

Projektledare är bitr. professor Bo Johansson med Magnus Nygren, doktorand, som operativt ansvarig, båda vid Luleå tekniska universitet, Avd. för arbetsvetenskap. Förstahandskontakt vid LKAB är Henrik Magnusson, verksamhetsutvecklare inom företagshälsovården.